arrow_back
refresh

Dashboard เข็ม 3

สรุปยอด "ก๋ำแปงเวียง"

24 มกราคม 2565 12:59:51 น.

สรุปยอดจองระบบ "ก๋ำแปงเวียง" (เข็มที่ 3)

จองทั้งหมด (คน)

8,737

เรียกแล้ว (คน)

7,224

สรุปยอดจองระบบ "ก๋ำแปงเวียง" รายอำเภอ (เข็มที่ 3)

อำเภอ
เมืองเชียงใหม่
คิวจองล่าสุด
003346
เรียกถึงคิวที่
2772
อำเภอ
แม่ริม/นครพิงค์
คิวจองล่าสุด
000527
เรียกถึงคิวที่
374
อำเภอ
จอมทอง
คิวจองล่าสุด
000164
เรียกถึงคิวที่
143
อำเภอ
แม่แจ่ม
คิวจองล่าสุด
000100
เรียกถึงคิวที่
82
อำเภอ
เชียงดาว
คิวจองล่าสุด
000124
เรียกถึงคิวที่
-
อำเภอ
ดอยสะเก็ด
คิวจองล่าสุด
000251
เรียกถึงคิวที่
185
อำเภอ
แม่แตง
คิวจองล่าสุด
000280
เรียกถึงคิวที่
131
อำเภอ
สะเมิง
คิวจองล่าสุด
000050
เรียกถึงคิวที่
48
อำเภอ
ฝาง
คิวจองล่าสุด
000401
เรียกถึงคิวที่
401
อำเภอ
แม่อาย
คิวจองล่าสุด
000280
เรียกถึงคิวที่
270
อำเภอ
พร้าว
คิวจองล่าสุด
000281
เรียกถึงคิวที่
189
อำเภอ
สันป่าตอง
คิวจองล่าสุด
000224
เรียกถึงคิวที่
209
อำเภอ
สันกำแพง
คิวจองล่าสุด
000406
เรียกถึงคิวที่
276
อำเภอ
สันทราย
คิวจองล่าสุด
000977
เรียกถึงคิวที่
977
อำเภอ
หางดง
คิวจองล่าสุด
000446
เรียกถึงคิวที่
387
อำเภอ
ฮอด
คิวจองล่าสุด
000083
เรียกถึงคิวที่
70
อำเภอ
ดอยเต่า
คิวจองล่าสุด
000026
เรียกถึงคิวที่
-
อำเภอ
อมก๋อย
คิวจองล่าสุด
000032
เรียกถึงคิวที่
28
อำเภอ
สารภี
คิวจองล่าสุด
000450
เรียกถึงคิวที่
420
อำเภอ
เวียงแหง
คิวจองล่าสุด
000028
เรียกถึงคิวที่
26
อำเภอ
ไชยปราการ
คิวจองล่าสุด
000114
เรียกถึงคิวที่
110
อำเภอ
แม่วาง
คิวจองล่าสุด
000187
เรียกถึงคิวที่
187
อำเภอ
แม่ออน
คิวจองล่าสุด
000009
เรียกถึงคิวที่
3
อำเภอ
ดอยหล่อ
คิวจองล่าสุด
000108
เรียกถึงคิวที่
94
อำเภอ
กัลยาณิวัฒนา
คิวจองล่าสุด
000005
เรียกถึงคิวที่
4