arrow_back
refresh

Dashboard

สรุปยอด "ก๋ำแปงเวียง"

24 มกราคม 2565 12:59:00 น.

สรุปยอดจองระบบ "ก๋ำแปงเวียง" (เข็มที่ 1)

จองทั้งหมด

562,572
(คน)

สรุปยอดจองระบบ "ก๋ำแปงเวียง" รายอำเภอ (เข็มที่ 1)

อำเภอ
เมืองเชียงใหม่
คิวจองล่าสุด
234396
เรียกถึงคิวที่
234394
อำเภอ
แม่ริม/นครพิงค์
คิวจองล่าสุด
132036
เรียกถึงคิวที่
132036
อำเภอ
จอมทอง
คิวจองล่าสุด
119474
เรียกถึงคิวที่
119054
อำเภอ
แม่แจ่ม
คิวจองล่าสุด
111052
เรียกถึงคิวที่
111051
อำเภอ
เชียงดาว
คิวจองล่าสุด
106990
เรียกถึงคิวที่
106852
อำเภอ
ดอยสะเก็ด
คิวจองล่าสุด
123060
เรียกถึงคิวที่
123060
อำเภอ
แม่แตง
คิวจองล่าสุด
120387
เรียกถึงคิวที่
120387
อำเภอ
สะเมิง
คิวจองล่าสุด
102664
เรียกถึงคิวที่
102664
อำเภอ
ฝาง
คิวจองล่าสุด
116975
เรียกถึงคิวที่
116975
อำเภอ
แม่อาย
คิวจองล่าสุด
107144
เรียกถึงคิวที่
107144
อำเภอ
พร้าว
คิวจองล่าสุด
108153
เรียกถึงคิวที่
108030
อำเภอ
สันป่าตอง
คิวจองล่าสุด
122493
เรียกถึงคิวที่
122493
อำเภอ
สันกำแพง
คิวจองล่าสุด
124902
เรียกถึงคิวที่
124902
อำเภอ
สันทราย
คิวจองล่าสุด
140601
เรียกถึงคิวที่
140601
อำเภอ
หางดง
คิวจองล่าสุด
127262
เรียกถึงคิวที่
127262
อำเภอ
ฮอด
คิวจองล่าสุด
106417
เรียกถึงคิวที่
106388
อำเภอ
ดอยเต่า
คิวจองล่าสุด
104887
เรียกถึงคิวที่
104887
อำเภอ
อมก๋อย
คิวจองล่าสุด
107189
เรียกถึงคิวที่
107187
อำเภอ
สารภี
คิวจองล่าสุด
130655
เรียกถึงคิวที่
130655
อำเภอ
เวียงแหง
คิวจองล่าสุด
102342
เรียกถึงคิวที่
102044
อำเภอ
ไชยปราการ
คิวจองล่าสุด
116346
เรียกถึงคิวที่
116346
อำเภอ
แม่วาง
คิวจองล่าสุด
104582
เรียกถึงคิวที่
104582
อำเภอ
แม่ออน
คิวจองล่าสุด
102459
เรียกถึงคิวที่
102451
อำเภอ
ดอยหล่อ
คิวจองล่าสุด
104744
เรียกถึงคิวที่
104731
อำเภอ
กัลยาณิวัฒนา
คิวจองล่าสุด
101633
เรียกถึงคิวที่
101630