arrow_back
refresh

Dashboard

สรุปยอด "ก๋ำแปงเวียง"

22 ตุลาคม 2564 06:59:00 น.

จำนวนคิวที่ยังไม่ถูกเรียก รายอำเภอ

อำเภอ
เมืองเชียงใหม่
ยังไม่ถึงคิว (คน)
2048
อำเภอ
แม่ริม/นครพิงค์
ยังไม่ถึงคิว (คน)
724
อำเภอ
จอมทอง
ยังไม่ถึงคิว (คน)
157
อำเภอ
แม่แจ่ม
ยังไม่ถึงคิว (คน)
2929
อำเภอ
เชียงดาว
ยังไม่ถึงคิว (คน)
67
อำเภอ
ดอยสะเก็ด
ยังไม่ถึงคิว (คน)
441
อำเภอ
แม่แตง
ยังไม่ถึงคิว (คน)
607
อำเภอ
สะเมิง
ยังไม่ถึงคิว (คน)
24
อำเภอ
ฝาง
ยังไม่ถึงคิว (คน)
1003
อำเภอ
แม่อาย
ยังไม่ถึงคิว (คน)
90
อำเภอ
พร้าว
ยังไม่ถึงคิว (คน)
265
อำเภอ
สันป่าตอง
ยังไม่ถึงคิว (คน)
107
อำเภอ
สันกำแพง
ยังไม่ถึงคิว (คน)
3591
อำเภอ
สันทราย
ยังไม่ถึงคิว (คน)
60
อำเภอ
หางดง
ยังไม่ถึงคิว (คน)
224
อำเภอ
ฮอด
ยังไม่ถึงคิว (คน)
58
อำเภอ
ดอยเต่า
ยังไม่ถึงคิว (คน)
605
อำเภอ
อมก๋อย
ยังไม่ถึงคิว (คน)
32
อำเภอ
สารภี
ยังไม่ถึงคิว (คน)
1002
อำเภอ
เวียงแหง
ยังไม่ถึงคิว (คน)
20
อำเภอ
ไชยปราการ
ยังไม่ถึงคิว (คน)
475
อำเภอ
แม่วาง
ยังไม่ถึงคิว (คน)
21
อำเภอ
แม่ออน
ยังไม่ถึงคิว (คน)
98
อำเภอ
ดอยหล่อ
ยังไม่ถึงคิว (คน)
32
อำเภอ
กัลยาณิวัฒนา
ยังไม่ถึงคิว (คน)
687