arrow_back
refresh

Dashboard

สรุปยอด "ก๋ำแปงเวียง"

24 มกราคม 2565 12:59:00 น.

จำนวนคิวที่ยังไม่ถูกเรียก รายอำเภอ

อำเภอ
เมืองเชียงใหม่
ยังไม่ถึงคิว (คน)
2
อำเภอ
จอมทอง
ยังไม่ถึงคิว (คน)
409
อำเภอ
แม่แจ่ม
ยังไม่ถึงคิว (คน)
1
อำเภอ
เชียงดาว
ยังไม่ถึงคิว (คน)
56
อำเภอ
พร้าว
ยังไม่ถึงคิว (คน)
121
อำเภอ
ฮอด
ยังไม่ถึงคิว (คน)
29
อำเภอ
อมก๋อย
ยังไม่ถึงคิว (คน)
2
อำเภอ
เวียงแหง
ยังไม่ถึงคิว (คน)
22
อำเภอ
แม่ออน
ยังไม่ถึงคิว (คน)
7
อำเภอ
ดอยหล่อ
ยังไม่ถึงคิว (คน)
13