Wall of Chiang Mai
"ก๋ำแปงเวียง"
ระบบลงทะเบียนรับวัคซีน จังหวัดเชียงใหม่
(Vaccination Registration For Chiang Mai Province)

ก๋ำแปงเวียง เป็นระบบลงทะเบียนความประสงค์รับวัคซีนหนึ่งเดียวของจังหวัดเชียงใหม่ โดยเปิดให้ประชาชนทั่วไป ที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไปสามารถลงทะเบียนรับวัคซีนได้

เงื่อนไข
- การลงทะเบียนการฉีดวัควัคซีน ไม่ลงวันที่นัดหมาย เมื่อหน่วยบริการได้รับวัคซีนแล้วจะแจ้งผ่านหน้าผลการลงทะเบียน เพื่อมารับวัคซีนตามลำดับ
- การลงทะเบียนได้ 1 ครั้ง/คน ไม่สามารถจองหลายหน่วยบริการได้
- สามารถแก้ไขข้อมูล อำเภอที่รับวัคซีน และ ชนิดวัคซีน ได้ 1 ครั้ง ก่อนได้รับสิทธิ

พัฒนาโดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
Copyright ©2021 by Chiang Mai Provincial Public Health office