Wall of Chiang Mai
"ก๋ำแปงเวียง"
ระบบลงทะเบียนรับวัคซีน จังหวัดเชียงใหม่
(Vaccination Registration For Chiang Mai Province)

ก๋ำแปงเวียง เป็นระบบลงทะเบียนความประสงค์รับวัคซีนของจังหวัดเชียงใหม่ โดยเปิดให้ประชาชนทั่วไป ที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไปสามารถลงทะเบียนรับวัคซีนได้

เงื่อนไข
- การลงทะเบียนการฉีดวัควัคซีนจะไม่ลงวันที่นัดหมาย เมื่อหน่วยฉีดฯ ได้รับวัคซีนแล้วจะแจ้งผ่านทางเว็บไซต์ "ก๋ำแปงเวียง" หน้าตรวจสอบผลการลงทะเบียน และระบบจะส่ง SMS ไปตามเบอร์โทรที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้ โดยจะแจ้งให้ทราบ วันเวลา และสถานที่ฉีด ล่วงหน้าอย่างน้อย 2-3 วัน
- ***หากไม่สามาถลงทะเบียนจองได้ เนื่องจากไม่พบชื่อในฐานข้อมูลของสาธารณสุขฯ ให้ท่านปฏิบัติ ดังนี้
1. ลงทะเบียนยืนยันตัวใน ไลน์หรือแอพพิลเคชั่น "หมอพร้อม" จึงจะมีชื่อท่านอยู่ในระบบฯ
2. จากนั้นกลับมาลงทะเบียนจองคิวที่เว็บ "ก๋ำแปงเวียง" จึงจะสามารถจองคิวได้

- การลงทะเบียนได้ 1 ครั้ง/คน ไม่สามารถจองหลายหน่วยบริการได้
- เป็นการลงทะเบียนเพื่อรับวัคซีนเข็มที่ 1 เท่านั้น สำหรับเข็มที่ 2 ต่อเนื่อง หน่วยฉีดจะออกใบนัดให้สำหรับท่าน
- สามารถแก้ไขข้อมูลการลงทะเบียน ได้ 2 ครั้ง ก่อนได้รับสิทธิ (แก้ไขข้อมูลส่วนตัว/ย้ายอำเภอ)

Call Center โควิดฯ โทร.
053-211048-50 ต่อ 433, 434 (จันทร์-ศุกร์ 08.00-16.30 น.)
084-8052121, 084-8053131, 098-1023422,
098-1025783, 098-1028632, 065-4723185 (เปิดให้บริการทุกวัน 08.30-24.00 น.)

พัฒนาโดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
Copyright ©2022  Chiang Mai Provincial Public Health Office